Dossier/Privacy

Kwaliteitseisen

De praktijk werkt met evidence-based behandelmethoden. Om de resultaten van de behandeling te bepalen, maak ik gebruik van gevalideerde meetinstrumenten.

Als BIG geregistreerde zorgverlener moet ik voldoen aan kwaliteitseisen. Deze worden beschreven in onze beroepscode. Daarnaast heb ik een kwaliteitsstatuut dat beschrijft hoe ik als zorgaanbieder de zorg voor clienten heb georganiseerd: Kwaliteitsstatuut 

Dossier en privacy

Jouw rechten als cliënt zijn in een aantal wetten vastgelegd. Dit zijn de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

AVG: Europese wet op de privacy
Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy ingegaan. Zo is vastgelegd dat je gegevens onder de privacywet vallen en dat alle informatie die je psycholoog over jou heeft, vertrouwelijk is. Er mag daarom geen informatie aan derden worden verstrekt zonder jouw toestemming.

Ik hecht belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Het privacystatement legt uit hoe ik met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omga, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hier vind je mijn privacy statement : privacystatement

Je dossier wordt 20 jaar binnen de praktijk bewaard, daarna worden alle gegevens vernietigd.

Klachten

Ik vind het belangrijk dat je tevreden bent over de geboden hulp. Mocht er in de werkwijze toch iets zijn waar je niet tevreden over bent, dan wil ik dit graag met je bespreken en proberen op te lossen. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kun je een klacht indienen bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP): website